Fredsstudier av en rekke ord og uttrykk.
 
 

ordbok

Kilde: En ordliste for uttrykk og begrep i fred og konfliktstudier

Ledsagelse

Den fysiske tilstedeværelsen av sivile, noen ganger utenlandske frivillige, som beskytter aktivister fra voldelige angrep eller trusler for å oppmuntre dem til å fortsette med aktivitetene. Bruken av ledsagelse, en metode for ikke-voldelig kamp, gjør det mulig å se hva som kan være den politiske årsaken til vold.

Ahimsa

På Sanskrit betyr dette ”ikke-skadelig”, et prinsippbasert, ofte religiøst avkall på fysisk eller mental vold mot en selv, andre, dyr, og natur. Idealet stammer fra jainismen, en reformerende sekt innen hinduismen. Denne trosformen er utbredt i den regionen av India hvor Mohandas K. Gandhi vokste opp. Ahimsa oversettes ofte på engelsk til ”ikke-vold”, men på originalt sanskrit er betydningen strengere og mer omfattende fordi den ekskluderer alle former for skade mot samtlige livsformer.

Voldgift

En mekanisme for å løse konflikter der uenige parter identifiserer sine klagemål og krav, ordner en saksgang, og er villige til å legge fram avgjørelsen på utfallet, det som er endelig og bindende, til en ekstern enhet. De uenige partene velger ofte et flertall av medlemmer fra en tredje part som vanligvis danner en domstol.

Sivilt samfunn

En del av samfunnet som er forskjellig fra og uavhengig av stat, økonomisk produksjon og husstand. Denne kollektive sfæren, eller ‘offentlige rom’, omfatter et nettverk av institusjoner der befolkningen representeres kulturelt, ideologisk og politisk. Ikke-statlige organisasjoner (NGOs) ses ofte på som grunnsteinen i det sivile samfunn, men også uformelle sosiale institusjoner, profesjonelle foreninger og interessegrupper er eksempler på det samme.

Konflikt

Opprinnelig fra latin betyr dette ‘et sammenstøt, og å engasjere seg i kamp’, en konfrontasjon mellom en eller flere parter som streber etter uforenlige eller konkurransepregede midler eller mål.

Konflikthåndtering

Inngrep for å forebygge opptrapping av vold og negative effekter av pågående konflikter.

Konfliktforebygging

For å unngå opptrapping av voldelige former for konflikt eller for å begrense tilbakekomst av voldelig strid må en først og fremst identifisere og deretter prøve å løse årsaken til uenigheten mellom partene.

Konfliktløsning

En rekke tilnærmelser rettet mot konstruktiv løsning av problemer som er annerledes fra selve håndteringen av konflikter og endringsprosesser. Konfliktløsning er flersidet fordi den er en prosess, et resultat, og en identifiserbar studiedisiplin. Konfliktløsning er en aktivitet der personer og samfunn engasjerer seg kontinuerlig uten å bruke uttrykket.

Konfliktendring

Forandringer i alle eller noen av følgende elementer i en konflikt: den generelle konteksten eller utforming av situasjonen, uenige parter, problemet, prosesser eller prosedyrer som styrer en vanskelig situasjon eller strukturene som påvirker noe av det som tidligere er nevnt.

Kjønn

Sosiale, historiske og kulturelle oppbygginger og betingelser som viser til aksepterte og foretrukne former for oppførsel og holdninger for menn og kvinner.

Mekling

En frivillig, uformell, ikke-bindende prosess som foretas av en ekstern part som tilrettelegger for forhandling om ulikheter eller krav mellom partene.

Forhandling

Kommunikasjon, vanligvis bestemt av etablerte prosedyrer mellom representanter fra uenige parter i en konflikt. Som en teknikk innen konflikthåndtering og konfliktløsning skjer forhandlingen på ulike områder: identifisering av felles interesser og utvikling av ensidige og flersidige initiativer i søken etter ulike mål, nedtrapping av konflikt eller gjensidig formulering av tilfredsstillende løsninger for beslutning av en gitt konflikt.

Ikke-vold

En helhetlig tro på og praksis om å ta avstand fra voldelige handlinger. Et slikt trossystem stammer trolig fra forskjellige religioner og etiske retningslinjer, men forståelsen av disse kan være forskjellig.

Pasifisme

En doktrine og historisk lære som er i mot krig som et middel for å løse konflikt.

Fredsbygging

Politikk og programmer for å gjenopprette stabilitet og effektivitet blant sosiale, politiske og økonomiske institusjoner og strukturer i kjølvannet av krig eller annen ødeleggende eller katastrofal hendelse. Fredsbygging har som mål å skape og forsikre seg om betingelser for ’negativ fred’, dvs. fravær av voldelig konflikt, og for ’positiv fred’, dvs. en mer omfattende forståelse knyttet til institusjonalisering av rettferdighet og frihet.

Satyagraha

Et gandhisk konsept som betyr aktiv, ikke-voldelig motstand mot urettferdighet, undertrykking og utnyttelse. Konseptet stammer fra to forskjellige sanskrit røtter, satva betyr sannhet men innebærer også kjærlighet og fasthet, mens agraha, som ofte oversettes som ’insistere på’ eller ’jakten på’, er et synonym for makt.

Ubuntu

Et filosofisk perspektiv fra det sørafrikanske folk som viser til det kollektive ansvar til å fordele livskraften på en naturlig og spirituell måte for felles gode. Bokstavelig oversatt betyr ubuntu ’kollektivt menneskeskap’. Betydningen er tatt fra Nguni-ordspråket ’umuntu ngu – muntu ngabantu’ (Jeg er fordi vi er).

Verdier og normer

Verdier: karakteristikker av en person, et objekt, oppførsel, erfaring eller et konsept som innebærer indre fortreffelighet, anerkjennelse, verdi eller bekvemmelighet. Disse er hovedsakelig preferanser som styres av individuelle valg som påvirkes av eksterne faktorer.

 
 
2006-2010 © ACTIVE FOR PEACE
BESØKSADR: Fredshuset, Kranvn 4B, POSTADR: Postboks 19, N-4951 RISØR, TEL: 37 15 39 00 MOB: 95 23 81 99 FAX: 37 15 43 58